ภาพปก – การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ใน 7 ลุ่มน้ำ โดย บพข.

วัฒนธรรมอาหาร 7 ลุ่มน้ำสู่การท่องเที่ยว